LINA-PAUSE

האטת הזדקנות עם חיידקי מעיים 22.8.22

מפחדים להזדקן? יש חדשות טובות אפשר להאט את התהליך ! באולפן אורח ד”ר אמוץ זיו אב אורח עמו שוחחנו על האטת הזדקנות בדרכים חדשניות ועתיקות, טבעיות על פי המחקרים העדכניים ביותר

LINA-PAUSE
LINA-PAUSE
האטת הזדקנות עם חיידקי מעיים 22.8.22
/
הצגת קוד הטמעה